văn bản hiện hành

STT Tên văn bản Hiệu lực Download
01 TT16/2012/TT-BYT – Thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 05/12/2012 >>>tại đây
02 TT48/2012/TT-BNNPTNT – Thông tư Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 10/11/2012 >>>tại đây
03 TT15/2012/TT-BYT – Thông tư quy định về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 01/11/2012 >>>tại đây
04 ND38/2012/ND-CP – Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 11/06/2012 >>>tại đây
05 TT 59/2012/TT-BNNPTNT – Thông tư quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn 24/12/2012 >>>tại đây
06 TT 82/2009/TT-BNNPTNT – Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản 25/06/2010  
07 TT 46/2009/TT-BNNPTNT – Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản 31/12/2009  
08 NĐ 202/2013/NĐ-CP – Quản lý phân bón 01/02/2014 >>>tại đây
09 TT 41/2014/TT-BNNPTNT – Hướng dẫn một số điều của nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 29/12/2014 >>>tại đây
10 Văn bản xác nhận chi phí xác nhận 16/3/2020 >>>tại đây