bộ tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

– Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp
>>> xem tại đây <<<
 
– Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường Đại học
>>> xem tại đây <<< 
 
– Tài liệu bồi dưỡng tự đánh giá chất lượng trường Đại học, Cao đẳng
>>> xem tại đây <<< 
 
– Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Cao đẳng
>>> xem tại đây <<< 
 
– Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông
>>> xem tại đây <<<

bộ tiêu chuẩn chất lượng y tế

– Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
>>> xem tại đây <<<