SƠ ĐỒ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

– Giấy đăng ký chứng nhận Sản phẩm
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận 
 
– Quy định về Nguyên tắc, Điều kiện chứng nhận sản phẩm 
 
– Quy định về cách tính phí đánh giá
– Nguyên tắc sử dụng dấu hiệu chứng nhận
– Công văn sử dụng dấu hiệu chứng nhận hợp quy sản phẩm
 
– Danh sách hủy