SƠ ĐỒ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QLCL

– Giấy đăng ký chứng nhận ISO 9001
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hệ thống ISO 9001
 
– Quy định về Nguyên tắc, Điều kiện chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
 
– Quy định về cách tính phí đánh giá 
– Công văn sử dụng dấu hiệu chứng nhận
– Quy định sử dụng dấu hiệu chứng nhận