SƠ ĐỒ CHỨNG NHẬN

– Giấy đăng ký chứng nhận ISO 22000
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận ISO 22000
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận ISO 22000
 
– Quy định về Nguyên tắc, Điều kiện chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 
 
– Quy định về cách tính phí đánh giá Hệ thống an toàn thực phẩm
– Quy định nguyên tắc sử dụng dấu hiệu chứng nhận
– Công văn sử dụng dấu hiệu chứng nhận
 
– Danh sách hủy FSMS
-FSMS