SƠ ĐỒ CHỨNG NHẬN hệ thống quản lý ATTP/QLCL

– Giấy đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý ATTP/QLCL
 
– Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý ATTP/QLCL
 
– Quy định về Nguyên tắc, Điều kiện chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (hệ thống quản lý ATTP/QLCL) 
 
– Quy định về cách tính phí đánh giá hệ thống quản lý ATTP/QLCL
>>> xem tại đây <<<
– Quy định đánh giá từ xa